Trang chủ > Tin tức > Nội dung

Ngày đến

Aug 27, 2015

Chúng tôi sẽ tham dự hội chợ quảng trường vào năm 2015. Chúng tôi hy vọng gặp lại bạn bè và khách hàng cũ của chúng tôi.Chúng tôi cũng chờ đợi để gặp gỡ những người bạn mới và chúng tôi muốn nhân cơ hội này để nói chuyện trực tiếp với bạn.

Chúng tôi hy vọng rằng ngày sẽ đến sớm.

Chúng tôi đang chờ đợi bạn.